Türkiye Varlık Fonu, maden ve enerji sektörlerinde hizmet vermek amacıyla TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ, TVF Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ adlarında 5’er milyon TL sermayeli şirketler kurdu.

TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluş amaçları şu şekilde sıralandı:

Maden Kanunu kapsamına giren IV. Grup madenlerine arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devretmek.

Maden Kanunu kapsamına giren IV.  Grup madenleri yurt içinde ve yurtdışında, aramak, işletmek ve pazarlamak, maden cevheri, maden yan mamul ve nihai ürünlerine dair ithalat ve ihracat ile alım ve satım yapmak, maden aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili her türlü yer altı ve yer üstünde kullanılan taşıtların, iş makinelerinin, makine  ve ekipmanların, düzenek  ve sistemlerin projelendirilmesi, montajı, üretimi,  işletilmesi, alımı, satımı, ithali, ihracı, kiralanması ve kiraya verilmesi işi ile iştigal etmek,  yurt  içinde ve yurt  dışında şirket konusu ile ilgili açılan ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak,  rödovans sözleşmeleri yapmak.

Maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklamak, izabe etmek, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bunlarla ilgili sanayi tesisleri kurmak.

Her türlü zenginleştirme, izabe ve depolama tesisi kurmak, işletmek, başkasına kiralamak veya başkasından kiralayarak işletmek, işlettirmek.

Fiziksel durumundan bağımsız mineral tabakalarının ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi, istihsali ve iletilmesi, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

Şirket, amacı ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü laboratuvar tesis etmek, laboratuvar hizmetleri vermek, her türlü maden ve cevherde her türlü tahlil, analiz, test ve benzeri işlemleri yapmak, kalite kontrol faaliyetlerinde bulunmak, laboratuvar hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekküllerle iş birliği yapmak, faaliyetlerine iştirak etmek.

Madenin cevher kalitelerini artırıcı bileşikler konusunda ve kullanabileceği sektör alanlarının geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapmak.

Maden sahaları üzerinde irtifak ve intifa hakkı tesis etmek, türev işlemleri gerçekleştirmek.

Madencilik faaliyetleri ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri almak ve/veya vermek.

Her türlü şirket ile adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak bunların pay senet ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla satın almak ve satmak.

Şirketin işleri için nakdi ve gayri nakdi krediler almak ve bu kapsamda kredi sözleşmelerini akdetmek.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak satmak, kiralamak, kiraya vermek bunlar üzerinde her türlü hakkı tesis etmek, bu gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek.

Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri tesis ve tescil etmek.

Amacı ve konuları ile ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve bunlardan ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

Şirket işleri için gerekli her türlü nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak.

TVF Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluş amaçları şu şekilde sıralandı:

Konvansiyonel termal, geri dönüşüm ve atık maddelerden elde edilen enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal gibi yenilenebilir enerji de dahil, bunlarla ilgili elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, bunları işletmeye almak, kiralamak, diğer enerji kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan, sahip olduğu, kiraladığı veya işletme hakkını devraldığı üretim tesislerine sahip olmak, işletmek, işletme hakkını vermek, kiralamak, devretmek, işletme hakkını devralmak veya devretmek; bu tesislerde bakım ve onarım yapmak.

Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, bunları işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve anlaşmalar akdetmek.

Üretilen elektrik ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, TEİAŞ, EÜAŞ, kurulmuş ve   kurulacak üretim şirketleri, tedarik şirketleri, dağıtım şirketleri ve serbest tüketicilere, toptan veya perakende olarak satmak ve bu işlere ilişkin acentelikler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlama faaliyetleri yapmak.

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren IV. Grup madenleri, aramak, işletmek ve pazarlamak, maden cevheri, maden yarı mamul ve nihai ürünlerine dair ithalat ve ihracat ile alım ve satım yapmak, maden çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili taşıtların, iş makinelerinin, maden araması, çıkarılması ile ilgili yeraltı ve yer üstünde kullanılan makine ve ekipmanların, düzenek ve sistemlerin projelendirilmesi, montajı, üretimi, işletilmesi, alımı, satımı, ithali, ihracı kiralanması ve kiraya    verilmesi işi  ile iştigal edecek  şirketler kurmak.

Kurulacak şirketlerden; işletme ruhsatnameleriyle işletme imtiyazlarını talep etmek, bunları doğrudan   veya devren almak, rödovans sözleşmesi yapmak; gerekli görülmesi halinde, bu şirketler için izabe ve depolanma tesislerini kurmak, bunları işletmek, başkasına kiralamak veya başkasından kiralayarak işletmek, işlettirmek.

Kurulacak şirketlere yönelik olarak; çıkarılan ve çıkarılacak maden cevherleri ve numunelerinin verimliliği, kalitesi, sınıfı ve kimyasal analizi konusunda referans laboratuvarları kurmak ve işletmek, cevher kalitelerini artırıcı bileşikler konusunda ve kullanabileceği sektör alanlarının geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapmak.

Madencilik faaliyetleri ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri almak ve/veya vermek.

Şirketin işleri için nakdi ve gayri nakdi krediler almak ve bu kapsamda kredi sözleşmelerini akdetmek.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak satmak, kiralamak, kiraya vermek bunlar üzerinde her türlü hakkı tesis etmek, bu gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek.

Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri tesis ve tescil etmek.

Amacı ve konuları ile ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve bunlardan ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

Şirket işleri için gerekli her türlü nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikÖksüt Madencilik Kayseri’de İlk Dökümü Gerçekleştirdi
Sonraki İçerikMadencilik Sektörünün Çin’e İhracatı Düştü